Informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování právních služeb

(sepsání návrhu na povolení oddlužení)


Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat společnost ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28227409 se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, a dále trvale spolupracující advokáti advokátní kanceláře (aktuální seznam trvale spolupracujících advokátů je na webových stránkách České advokátní komory).

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je zpravidla uzavření a plnění smlouvy (na základě Vaší poptávky po sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení). Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie.

Jaké údaje zpracováváme

Váš kontakt a informace o Vás, zejména:

  • Vaše kontaktní a identifikační údaje (včetně rodného čísla)
  • Další údaje, které nám sdělíte z důvodu převzetí Vašeho právního zastupování při zpracování a podání návrhu na povolení oddlužení

Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:

  • Údaje poskytnuté dalšími osobami či rozhodujícími orgány při vedené Vaší právní věci, případně z veřejných rejstříků (obchodní rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

K čemu budeme údaje využívat

Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon agendy spojené s Vaším právním zastupováním při sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností, ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci řízení. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladů,
  • požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,
  • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stravu,
  • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
  • přenos, výmaz a omezení zpracování.

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování.

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na čísle + 420 224 947 055 nebo na emailu ak@zizlavsky.cz.

Další informace o zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního zastupování a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla po dobu 10 let. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.